ﻧﺮم‌اﻓﺰار بیﻧﺎمﺳﺎزی ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧکی ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺮدازش (SabaBDA)

  • صفحه اصلی
  • پروژه‌ها
  • ﻧﺮم‌اﻓﺰار بیﻧﺎمﺳﺎزی ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧکی ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺮدازش (SabaBDA)
shape
shape
shape
shape
shape

ﻧﺮم‌اﻓﺰار بیﻧﺎمﺳﺎزی ﭘﺎﻳﮕﺎه داده‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧکی ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺮدازش (SabaBDA)

به دلیل اهمیت حریم خصوصی(privacy) ، بانک‌ها در تحلیل و استفاده تحقیقاتی از داده‌های تراکنش‌های بانکی خود با محدودیت‌های متعددی مواجه هستند. تنها افرادی که مراحل مختلف گزینش را سپری کرده باشند، به صورت محدود و در فضایی ایزوله می‌توانند به این داده‌های تراکنش‌ها دسترسی داشته باشند. هیچ شخصی خارج از مجموعه، مجوز دسترسی به این داده‌ها را ندارد. اما با توجه به تنوع و تخصصی بودن انواع تحلیل‌ها و پردازش‌های مورد نیاز بر روی داده‌ها، نمی‌توان آنها را همواره در داخل مجموعه بانکی انجام داد.

Image
-->